logo pot zarabiaj2 banerzarabiaj

Organizacje międzynarodowe

Międzynarodowe Organizacje Turystyczne

Europejska Komisja Podróży (ETC)

European Travel Commission powstała w roku 1948 jako międzynarodowa organizacja typu non-profit. Celem powstania ETC było powołanie organizacji, która będzie odpowiedzialna za promocję Europy jako celu podróży turystycznych. Członkami organizacji są narodowe organizacje turystyczne krajów europejskich, także tych spoza Unii Europejskiej. Organizacja ta nie wchodzi w skład struktur unijnych, chociaż część środków pochodzi z tego właśnie źródła. Siedziba ETC znajduje się w Brukseli.

Główne działania skierowane są na rynki zamorskie: Ameryka Północna – USA i Kanada, Ameryka Południowa, Azja – Japonia, dlatego na tych rynkach powstały Grupy Operacyjne odpowiedzialne za realizację wspólnej promocji, a także planowanie, budżetowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację tych działań Jednym z kluczowych projektów promocyjnych realizowanych przez ETC jest portal visiteurope.com, który ma być podstawowym źródłem informacji o Europie i poszczególnych krajach.

W ramach ETC funkcjonują grupy robocze: Research Group i New Media Group, które działają w obszarze badań i analiz poszczególnych rynków oraz nowych technologii. Dzięki ich wsparciu także Polska Organizacja Turystyczna ma dostęp do wielu publikacji oraz okazję do wymiany doświadczeń z innymi narodowymi organizacjami turystyki.

http://www.etc-corporate.org

 

 


Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

Komisja uczestniczy w procesie stanowienia prawa w ramach procedury współdecyzji i posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z państwami członkowskimi, będąc równorzędnym partnerem w opracowywaniu aktów prawnych w zakresie transportu, polityki w dziedzinie turystyki oraz strategii politycznych dotyczących usług pocztowych.

http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/tran/home.html

 

 

 


 

Komisja Europejska – DG Przedsiębiorstwa i Przemysł

Dyrekcja Generalna odpowiedzialna za wdrażanie bieżącej polityki Komisji Europejskiej w stosunku do turystyki. Współpraca z Komisją Europejską w zakresie turystyki odbywa się głównie za pośrednictwem Doradczego Komitetu Turystyki (TAC – Tourism Advisory Committee), który powołany został na mocy Decyzji Rady z dnia 22 grudnia 1986r. Zadaniem Komitetu jest ułatwianie wymiany informacji, konsultacje oraz, w miarę potrzeb, współpraca w dziedzinie turystyki. Na mocy ww. Decyzji Państwa Członkowskie zobowiązane są do corocznego przygotowywania i przekazywania Komisji Europejskiej raportu na temat zmian zachodzących w turystyce. Na podstawie Raportów przekazanych przez Państwa Członkowskie KE przygotuje zbiorczy Raport na temat zmian zachodzących w turystyce.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

 

 


http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/images/commitee_of_the_r.jpg

 

Komitet Regionów

Zadaniem Komitetu Regionów (KR) jest wyrażanie opinii na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet czyni to poprzez sporządzanie sprawozdań („opinii”) dotyczących wniosków Komisji.

Komisja, Rada i Parlament są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji UE w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych (na przykład w kwestii polityki zatrudnienia, środowiska, edukacji lub zdrowia publicznego).

Komitet Regionów liczy obecnie 344 członków (i tyle samo zastępców) ze wszystkich 27 państw UE.

W wyniku dalszego rozszerzania UE liczba członków (i zastępców) może wzrosnąć maksymalnie do 350 osób.

Członkowie Komitetu i ich zastępcy są mianowani na pięcioletnią kadencję przez Radę działającą na wniosek państw UE. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą, jednak skład wszystkich delegacji odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną/lokalną równowagę w danym kraju.

Członkowie Komitetu są pochodzącymi z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach.

Komitet Regionów odbywa w ciągu roku pięć sesji plenarnych, podczas których określa ogólne kierunki polityki i przyjmuje opinie.

W Komitecie działa sześć komisji zajmujących się zagadnieniami z różnych obszarów polityki i przygotowujących opinie poddawane pod dyskusję podczas sesji plenarnych w zakresie:

  • spójności terytorialnej,
  • polityki gospodarczej i społecznej,
  • edukacji, badań naukowych oraz kwestii dotyczących młodzieży,
  • środowiska, zmian klimatu i energii,
  • obywatelstwa, sprawowania rządów oraz spraw instytucjonalnych i zewnętrznych,
  • zasobów naturalnych.

Komitet przyjmuje również rezolucje w sprawach politycznych najwyższej wagi.

Dane kontaktowe:

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw
Rue Belliard/Belliardstraat 99-101
B - 1040 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Tel: +32 2 282 22 11
Faks: +32 2 282 23 25

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm

 

 


 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

EKES jest organem doradczym Unii Europejskiej. Komitet, założony w 1957 r., zapewnia fachowe doradztwo na rzecz większych instytucji UE (takich jak Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski). Czyni to, przedstawiając swoje opinie w sprawie wniosków legislacyjnych UE oraz sporządzając opinie z inicjatywy własnej dotyczące kwestii, którymi jego zdaniem należy się zająć. Jednym z głównych zadań EKES jest stanowienie „pomostu” między instytucjami UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. EKES pomaga wzmacniać rolę, którą odgrywają organizacje społeczeństwa obywatelskiego, poprzez udział w zorganizowanym dialogu z tymi grupami w państwach członkowskich UE i w pozostałych krajach na całym świecie.

Dane kontaktowe:

European Economic and Social Committee
Rue Belliard, 99
B-1040 BRUSSELS
Tel:  +32 (0)2 546 90 11
Fax: +32 (0)2 513 48 93

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home

 

 


 

Światowa Organizacja Turystyki

Światowa Organizacja Turystyki (WTO, lub UNWTO) z siedzibą w Madrycie rozpoczęła działalność w 1975 roku, będąc następczynią istniejącego od 1925 roku Międzynarodowego Związku Oficjalnych Organizacji Turystycznych (Union Internationale des Organisations Officielles de Tourisue — UIOOT, fr.). Od 2003 roku organizacja wyspecjalizowana ONZ. Zasadniczym celem organizacji jest działanie na rzecz popierania, ułatwiania i rozwoju turystyki na świecie, jak również służenie radą i pomocą w tej dziedzinie rządom państw członkowskich.

Program działania WTO obejmuje działalność badawczą (statystyki turystyki międzynarodowej, analiz ekonomicznych, badania rynków turystycznych, zagospodarowania turystycznego i ochrony środowiska, ułatwień i formalności granicznych itd.), informacyjno-publicystyczną i operacyjną (przygotowywanie międzynarodowych konferencji i seminariów, koordynacja działalności komisji regionalnych, szkolenie kadr turystycznych). Ważną rolę w działalności tej organizacji odgrywa współpraca z wyspecjalizowanymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych realizującymi tzw. „Program Rozwoju".

Dane kontaktowe:

Capitán Haya 42
28020 Madrid, Spain
Tel.: +34 91 567 81 00
Fax:  +34 91 571 37 33

www.unwto.org
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury powstała 16 listopada 1945 roku.

UNESCO jest organizacją multilateralną koordynującą działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Tworząc standardy współpracy poprzez ustanawianie prawa międzynarodowego w wymienionych dziedzinach oraz mobilizując społeczność międzynarodową dla wspólnych działań, realizuje cele polityki, którą nazwalibyśmy dzisiaj public diplomacy.

Dane kontaktowe:

1, rue Miollis 75732 Paris Cedex 15 France

General phone:
+33 (0)1 45 68 10 00

www.unesco.org

 

 

 


Organisation for Economic Co-operation and Development

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

OECD jest to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.

Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Do dorobku prawnego OECD należą umowy i kodeksy postępowania np. Liberalizacji Przepływów Kapitałowych i Bieżących Operacji Niewidocznych oraz zalecenia, rezolucje i deklaracje – instrumenty nieformalnego nacisku. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

www.oecd.org

 

 


Zgromadzenie Regionów Europy (AER)

Organizacja ta jest głosem politycznym ponad 250 Regionów z 32 krajów w Europie. Pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi obywatelami, Regiony chętnie wdrażają zrównoważone instrumenty polityki, umożliwiające sprowadzenie rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego do ich społeczności. Turystyka stała się nieocenionym narzędziem wartościowania lokalnych inicjatyw i promowania rozwoju ekologicznego, dlatego też AER wzięło sobie do serca wspieranie swoich członków w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki.

Dane kontaktowe:

6, rue Oberlin
F-67000 STRASBOURG
Tel.: + 33 3 88 22 07 07

Fax: + 33 3 88 75 67 19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.aer.eu

 

 


 

Międzynarodowa Federacja Campingu i Caravaningu (IFCC)

Powołana w 1933 roku gromadzi 56 federacji i klubów z 32 państw. Promuje i chroni interesy uczestników ruchu kampingowego i karawaningowego.

www.ficc.org

 

 


 

Europejska Sieć Dostępnej Turystyki (ENAT)

ENAT to europejska sieć zrzeszająca ponad 180 organizacji członkowskich bezpośrednio zainteresowanych promowaniem i rozwojem ośrodków turystycznych, produktów i usług, dostępnych dla turystów w każdym wieku i o różnych zdolnościach.

www.accessibletourism.org

 

 


Grupa Działania na Rzecz Turystyki Europejskiej (ETAG)

Grupa, której celem jest identyfikowanie i promowanie wspólnych interesów w zakresie rozwoju turystyki, łącząca wszystkie sektory by zachęcić do efektywnej łączności technicznej oraz współpracy między rządami, krajowymi agencjami turystycznymi, a także sprawami operacyjnymi z zakresu turystyki w obrębie sektora publicznego i prywatnego.

www.etag-euro.org

 

 


 

Stowarzyszenie Europejskich Touroperatorów (ETOA)

Paneuropejskie stowarzyszenie handlowe dla europejskich firm turystycznych, zrzeszające ponad 400 członków.

www.etoa.org

 

 


EuroGites

Europejska Federacja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej.

Utworzona w 1990 – w jej skład wchodzi 35 krajowych stowarzyszeń turystyki wiejskiej z 28 państw.

www.eurogites.org

 

 


 

Europejski Związek Pracowników Turystyki (EUTO)

EUTO to organizacja promująca tworzenie transnarodowych sieci współpracy pomiędzy wszystkimi europejskimi menedżerami średniego i wyższego szczebla zaangażowanymi głównie w pracę nad promocją i rozwojem turystyki.

www.euto.org

 

 


 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji (IHRA)

Organizacja biznesowa reprezentująca przemysł usług hotelarskich i restauracyjnych na świecie.

www.ih-ra.com

 

 


 


Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC)

WTTC jest to forum składające się z liderów przedsiębiorstw ogólnoświatowych, w tym prezesów, przewodniczących i dyrektorów generalnych 100 najpotężniejszych firm na świecie. Jest to jedyny organ reprezentujący sektor prywatny we wszystkich kwestiach dotyczących przemysłu podróży i turystyki na świecie.

www.wttc.org

 

 


 

Międzynarodowe Biuro Turystyki Społecznej (BITS)

Założona w 1963 roku Ogólnoświatowa Organizacja Turystyki Społecznej („turystyka dla każdego"). OITS zrzesza ponad 145 organizacji członkowskich z blisko 40 krajów.

www.bits-int.org

 

 


Międzynarodowe Stowarzyszenie Menedżerów Biur Podróży (International Association of Tour Managers – IATM)

Zawodowe stowarzyszenie doświadczonych menedżerów biur podróży (aktywnych członków), założone ponad w 1962 roku, zrzeszające członków z całego świata.

http://iatm.eu

 

 


 

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Turystyki (International Touring Alliance – ITA)

Utworzona w 1898 najstarsza organizacja działająca na rzecz rozwoju turystyki międzynarodowej. Zrzesza stowarzyszenia automobilowe, kempingowe, turystyki wodnej, pieszej, kluby turystyczne i motorowerowe – łącznie 140 członków ze 101 państw.

www.aitgva.ch

 

 


 

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Turystyki i Rekreacji (Association for Tourism and Leisure Education - ATLAS)

Powstałe w 1991 Udostępnia forum, w ramach którego promuje się wymiany studentów i personelu oraz transnarodowe badania, a także wspiera się proces tworzenia programów nauczania oraz rozwójm zawodowy. Obecnie ATLAS obejmuje członków z ponad 70 krajów.

www.atlas-euro.org

 

 


 

Światowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Biur Podróży (United Federation of Travel Agents’ Associations – UFTAA)

Założona w 1966 zrzesza narodowe związki touroperatorów i agentów podróży. Stanowi międzynarodowe forum, na którym poruszane są kwestie dotyczące światowej turystyki i podróży, jak również prowadzenie lobbingu przeciwko ustawom szkodliwym dla ogólnie pojętego rozwoju turystyki oraz ograniczającym swobodne przemieszczanie się.

www.uftaa.org

 

 

 


 

Światowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA)

Ustanowiona w 1985 roku zrzesza krajowe stowarzyszenia zawodowych przewodników turystycznych z 54 państw.

http://wftga.org/

 

 


Światowe Stowarzyszenie Biur Podróży (World Association of Travel Agencies – WATA)

Powołane w 1949 dla racjonalizacji i poprawy organizacji międzynarodowego ruchu turystycznego.

www.wata.net

 

 

 

 


 

Komisja Turystyki Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Tourism Commission – BTC)

Baltic Sea Tourism Commission jest organizacją typu non-profit, skupiającą przedstawicieli branży turystycznej, administracji lokalnej i rządowej z krajów skupionych wokół Morza Bałtyckiego.Celem działań prowadzonych przez BTC jest rozwój turystyki w ramach basenu Morza Bałtyckiego i promocja regionu jako celu podróży na rynkach dalekich, takich jak Azja i Ameryka.

www.balticsea.com

 

 

 


 


Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (European Federation of Tourist Guide Associations – FEG)

Ustanowiona w 1986 roku zrzesza krajowe stowarzyszenia zawodowych przewodników turystycznych z 28 państw.

www.feg-touristguides.com

 

 

 


 

Europejskie Stowarzyszenie Uzdrowisk (European Spas Association – ESPA)

Międzynarodowe stowarzyszenie gromadzące związki uzdrowisk z poszczególnych krajów. Liczy 21 członków z 20 państw.

www.espa-ehv.com

 

 

 


 

Europejski Związek Pracowników Turystyki (European Union of Tourist Officers – EUTO)

Organizacja promująca tworzenie transnarodowych sieci współpracy pomiędzy wszystkimi europejskimi menedżerami średniego i wyższego szczebla zaangażowanymi głównie w pracę nad promocją i rozwojem turystyki, działających zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

www.euto.org

 

 

 


 


Konfederacja Krajowych Stowarzyszeń Hoteli i Restauracji we Wspólnocie Europejskiej (HOTREC)

Reprezentuje hotele, restauracje i kawiarnie na terenie Unii Europejskiej (43 organizacji branżowych z 26 krajów). Uczestniczy również w negocjacjach pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami sektora hotelarsko-gastronomicznego.

www.hotrec.org

 

 

 


 

Marketing Miast Europejskich (European Cities Marketing – ECM)

Sieć gromadząca miasta, miejskie organizacje turystyczne i biura obsługi turystycznej (134 miast z 34 państw). Powstała w 2007, jako wynik połączenia European Federation of Conference Towns - EFCT oraz Federation of European Cities Tourist Offices – FECTO.

www.europeancitiesmarketing.com

 

 


 

Stowarzyszenie Turystyczne Krajów Środkowoeuropejskich (Central European CountriesTravel Association – CECTA)

Organizacja patronacka łącząca wspólne interesy Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji i Polski, a także przemysłu turystycznego świadczącego usługi tym państwom.

http://cecta.org

 

 

 


 

Ugrupowanie Krajowych Stowarzyszeń Touroperatorów i Agentów Podróży w ramach UE (Group of National Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations within the EU – ECTAA)

Utworzone w 1961 reprezentuje interesy agentów podróży i touroperatorów z 29 państw Europy wobec instytucji UE oraz organizacji międzynarodowych.

www.ectaa.org

 


 

Society for Incentive Travel Excellence SITE to  międzynarodowa organizacja non profit zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów, dostawców  jak i  zleceniodawców wyjazdów firmowych. Członkami stowarzyszenia są osoby decyzyjne renomowanych  biur podróży, hoteli, przedsiębiorstw transportowych, organizacji promocji turystyki, firm marketingowych, eventowych jak też zleceniodawcy korporacyjni itd. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jej celem jest podnoszenie standardów usług w branży spotkań i wyjazdów motywacyjnych.

Dokładne informacje na temat SITE znajdują się na: http://www.siteglobal.com/p/cm/ld/fid=416


 

 

 

DO GÓRY

 

Powered by jms multisite for joomla