logo pot zarabiaj2 banerzarabiaj

Słownik najważniejszych pojęć

Słownik najważniejszych pojęć

b_1

Słownik pojęć związanych z turystyką sporządzono na bazie definicji formułowanych w następujących opracowaniach:

 • Gajewski M., Łopuszański S., Opowicz B., Socała J., Świątecki A., Incentive po polsku,
  Warszawa 1999 r.
 • Gaworecki W. - Turystyka - Wyd. PWE 2006 r., ISBN 83-208-1665-3
 • Gołembski G. [pod.red.], Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa 2006
 • Victor T.C. Middleton, Marketing w Turystyce, Warszawa 1996
 • Forum Gryf, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Budżet zadaniowy. Materiały szkoleniowe, Warszawa 2007
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny. Pomysł - organizacja - zarządzanie., PWE, Warszawa 2005
 • Medlik S., Leksykon podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Zaręba D., Ekoturystyka., PWN, Warszawa 2006
 • http://nowymarketing.pl, data dostępu 02.03.2016

Agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Agroturystyka (turystyka na terenach wiejskich) - obejmuje wszelkie formy aktywności turystycznej na terenach wiejskich, w tym pobyty w gospodarstwach rolnych, imprezy folklorystyczne, rzemiosło ludowe, tradycyjne życie w gospodarstwach rolnych. Szczególne formy turystyki na terenach wiejskich to agroturystyka, ekoturystyka, zwiedzanie parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody.

Allotment -  Forma zawierania umowy z dostawcą usług. Taka forma zawarcia umowy z dostawcą  usług   stanowi,   że   zamawiający   przez   określony  czas   posiada   w swojej  dyspozycji uzgodnioną ilość usług, w określonej cenie i standardzie. Umowa ta również określa, w jakim terminie   zamawiający   ma   prawo   zrezygnować   z   całości   lub   części   zamówionych   usług   bez ponoszenia kosztów. Podobnie jak umowa czarterowa, powinna mieć formę pisemną.

Atrakcje turystyczne = dobra turystyczne = walory turystyczne - wszelkie dobra, walory, wartości turystyczne (materialne i niematerialne) występujące w stanie naturalnym lub przystosowanym przez człowieka do korzystania przez turystów, które mogą stanowić przedmiot ich zainteresowania, dostarczyć im specyficzne przeżycia, wartości, rozrywkę (walory wypoczynkowe, środowiska przyrodniczego, zwyczaje, obrzędy, obiekty, kultura materialna i niematerialna itp.). Na ich turystyczne wykorzystanie pozwala dostosowana do nich infrastruktura turystyczna.

Branding - wypracowanie statusu markowego dla atrakcji/produktu/miejsca turystycznego, w rezultacie podniesienie wizerunku atrakcji/produktu/miejsca i podniesienie jego wartości.

Brand PR - wsparcie w kreowaniu wizerunku marki, często także w obszarze produktowym.

Bumping - odmowa przewiezienia pasażera lub zakwaterowania gościa z rezerwacją na korzyść innego w przypadku „przebukowania" (overbooking); najczęściej linie lotnicze stosują bumping pasażerów według kolejności odprawy (check-in), przy czym ci, którzy odprawili się na końcu, zwykle tracą swoje miejsca; coraz więcej linii stosuje praktykę amerykańską, zgodnie z którą należy zapytać, czy są pasażerowie skłonni do rezygnacji za opłatą: Rada Ministrów Transportu Wspólnoty Europejskiej (European Community) uzgodniła minimalny poziom rekompensaty dla pasażerów w takim przypadku.

Charter - forma   wynajmu,   np.   samolotu,   charakteryzująca   się   wykupieniem   dużej liczby miejsc; stosowane przy przemieszczaniu się dużych grup.

Contact Center - jest rozwinięciem koncepcji call center. Contact Center do łączności telefonicznej dodaje kontakt poprzez: pocztę elektroniczną (e-mail), pogawędki internetowe (chat), kontakt internetowy poprzez www, sms, fax i kontakt wizualny video. Contact Center jest elementem architektury systemu obsługi turysty i potencjalnego turysty w firmie i z jednej strony zasilane jest kontaktami multimedialnymi od klientów za pomocą infrastruktury teleinformatycznej (jak serwery e-mail czy centrale telefoniczne), z drugiej zaś dostarcza informacje o kontaktach z klientami do systemów front-office'owych jak CRM.

CRM - (ang. customer relationship management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Jego istotą jest zapewnienie jednolitego systemu kontaktów i obsługi we wszystkich procesach biznesowych, (tj. od początku procesu przekonywania do przyjazdu do Polski poprzez serwis na miejscu) do sporządzania odpowiednich statystyk wykorzystywanych przy tworzeniu portfela produktów oczekiwanego przez poszczególne grupy turystów i potencjalnych turystów.

Czarter - Forma zawierania umowy z dostawcą usług. Ta forma zawarcia umowy świadczy, że zamawiający zakupił u sprzedającego okreś loną ilość usług w określonym terminie i standardzie, za z  góry  uzgodnioną kwotę.   Forma  umowy uniemożliwia   dokonywanie jakichkolwiek  zwrotów zamówionych usług. Ceny przy umowie czarterowej powinny być niższe niż przy innej formie zamówienia. Umowa czarterowa, z uwagi na jej złożoność, powinna mieć formę pisemną.

e-PR/PR w internecie - prowadzenie i kreowanie wizerunku organizacji w sieci.

Gospodarka turystyczna - szeroko rozumiany popyt turystyczny, obejmuje nie tylko dobra i usługi służące bezpośrednio konsumpcji turystycznej, ale także takie rodzaje aktywności gospodarczej, które są ściśle bądź częściowo uzależnione od ruchu podróżnych i których rozwój nie byłby możliwy (lub byłby znacznie ograniczony), gdyby nie turystyka.

Impreza - Powszechnie przyjęte przez organizatorów turystyki znaczenie imprezy turystycznej to: realizacja   przedsięwzięć   związanych   ze   zwiedzaniem,   wypoczynkiem, rekreacją, krajoznawstwem oraz wszystkimi formami wyjazdów, odnoszących się do programów własnych biura podróży, bądź realizowanych przez biuro podróży na zlecenie z zewnątrz, według ustalonego programu i określonych kosztów. Z punktu widzenia biura, nie ma znaczenia, czy przedsięwzięcie jest  wielodniowe   czy jednodniowe,  ile   się   na  nie  składa   świadczeń, nie  ma   wpływu sposób rozliczania, po każdym przedsięwzięciu, czy w dłuższym cyklu. W takim ujęciu pojęcia imprezy, organizacja regularnych przewozów przez biuro podróży będzie imprezą. Nie będzie natomiast imprezą sprzedaż biletów autobusowych lub lotniczych przez agenta. Inaczej imprezę definiuje ustawodawca w ustawie o usługach turystycznych - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną. jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24h, albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Klaster turystyczny - aktywna sieć wytwórców produktów turystycznych współdziałających ze sobą w ramach określonego markowego produktu turystycznego (obszar) i jednocześnie konkurujących ze sobą jakością i unikatowością oferowanych usług turystycznych. Podstawowym celem klastra turystycznego jest kreowanie i wzmacnianie markowego produktu turystycznego oraz wzrost zysków podmiotów zrzeszonych w klastrze, poprawa standardu życia społeczności lokalnej, a także organizacja przestrzeni gościnnej dla turystów.

Krajowy produkt turystyczny - opracowana dla polskiego rynku turystycznego przez firmę L&R Consulting oraz Austrian Tourism Consultants (ATC) w ramach programu UE-PHARE TOURIN (rok 1997), "koncepcja 5 obszarów turystyki polskiej o najwyższym potencjale" wyrażona w Strategii Rozwoju Krajowego Produktu. Są to następujące obszary: turystyka biznesowa, turystyka w miastach i turystyka kulturowa, turystyka na terenach wiejskich, turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna, turystyka przygraniczna i tranzytowa.

Markowy produkt turystyczny - (brandowy produkt turystyczny) - to produkt turystyczny posiadający ustaloną dla siebie nazwę - cechę, która pozwala na jego identyfikację, wyróżnia go i jednocześnie wskazuje jego możliwości wejścia na odpowiednie rynki, na których istnieje potencjalny popyt na ten rodzaj produktu. Głównym celem istnienia markowych produktów turystycznych jest wykorzystywanie ich jako skutecznych instrumentów marketingowych.

Mierniki produktu - odnoszą się do konkretnych przedsięwzięć w ramach danego zadania (konkretne produkty i usługi)

Newsletter- zwany również w języku polskim biuletynem informacyjnym, jest wydawnictwem cyklicznym, zawierającym zbiór różnych, najnowszych informacji turystycznych.

Odwiedzający - (wg. WTO dla celów statystycznych) = uczestnicy ruchu turystycznego, każda osoba odbywająca podróż turystyczną do miejsca znajdującego się poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli podstawowy cel podróży jest inny niż podjęcie działalności zarobkowej, wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości. Odwiedzający dzielą się na: odwiedzających międzynarodowych i odwiedzających krajowych, a w ramach każdej z tych grup są dwie podgrupy (turyści oraz odwiedzający jednodniowi)

Odwiedzający jednodniowi -(wg. WTO dla celów statystycznych) odwiedzający, którzy nie nocują w obiektach zakwaterowania zbiorowego ani w kwaterach i obiektach prywatnych w odwiedzanym kraju.

Organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną.

Podaż turystyczna - w wąskim znaczeniu to wolumen dóbr, usług, walorów i wartości, który jest zaoferowany do sprzedaży uczestnikom ruchu turystycznego. W szerszym znaczeniu to całokształt działań wszystkich podmiotów prowadzących działalność zmierzającą do zaspokojenia popytu uczestników ruchu turystycznego.

Podróż studyjna (z ang. study tour ) - podróże poznawcze organizowane dla środowisk opiniotwórczych (dziennikarzy, tour operatorów, ważnych osobistości życia publicznego)

Podróż korporacyjna -(często nazywana także business travel) - podróż służbowa odbywana przez pracowników oraz inne osoby w ramach pracy zawodowej.

Podróż typu incentive - podróż motywacyjna, często zespołu pracowników, sprzedawców, agentów opłacana przez przedsiębiorstwo w ramach nagrody za realizacje odpowiednich wyników lub innych zadań, za wyróżniające się osiągnięcia lub jako zachęta na przyszłość

Popyt turystyczny - suma dóbr turystycznych, usług, towarów, walorów i wartości, które uczestnicy ruchu turystycznego skłonni są nabyć przy określonym poziomie cen. Specyficzne dla popytu turystycznego, w odróżnieniu do popytu generalnie jest to, że turysta zgłasza zapotrzebowanie na pakiet usług (kompleksowość) oraz, że część z nabywanych dóbr oznacza kupowanie prawa do korzystania z tych dóbr (słońce, woda, powietrze, oglądanie dzieł sztuki itp.)

Press release - zwany w języku polskim informacją prasową w odróżnieniu od "newsletter" jest notatką przygotowywaną dla mass mediów. Zazwyczaj dotyczy jednego tematu. Służy do informowania opinii publicznej o konkretnym ważnym wydarzeniu i jest wydawany okazjonalnie w miarę potrzeb.

Prezentacja - w sferze działań POT stanowi szczególną formę działań promocyjnych wykorzystywaną w celu poinformowania słuchaczy o istnieniu konkretnego np. problemu, produktu, zjawiska. Prezentacja nie musi być kierowana wyłącznie do fachowców. Przygotowuje się ją np. dla dziennikarzy, polityków, młodzieży szkolnej itp. W zasadzie przewidziane są tylko pytania ze strony uczestników. Jest to rodzaj wykładu.

Produkt obszaru recepcji turystycznej = produkt idealny - całość składająca się z materialnych i niematerialnych elementów (dóbr, usług, walorów i wartości), stanowiących podstawę istniejącego w umyśle turysty wyobrażenia i oczekiwań związanych z pobytem w danym miejscu.

Produkt turystyczny - oferowany na rynku spójny pakiet materialnych i niematerialnych elementów (dóbr, usług, walorów i wartości) pozwalających nabywcy na spełnienie różnych potrzeb i celów determinujących podróż turystyczną. Specyfika produktu turystycznego polega na tym, że składa się on z wielu elementów oraz nabywany jest stosunkowo rzadko, na ogół jeden, dwa razy do roku i angażuje znaczne środki finansowe. Główne składniki produktu turystycznego to:

 1. atrakcje i środowisko miejsca docelowego
 2. infrastruktura i usługi miejsca docelowego
 3. dostępność miejsca docelowego (szybkość, wygoda i koszty dotarcia podróżnego)
 4. wizerunki i postrzeganie miejsca docelowego, jako motywator decyzji zakupu
 5. cena płacona przez konsumenta, jako suma kosztów powyższych składników

Przemysł turystyczny - obejmuje produkcję dóbr i usług ściśle związanych z turystyką, służących bezpośrednio konsumpcji turystycznej, takich jak wyżywienie, zakwaterowanie, usługi rekreacyjne i transport turystów.

Przewodnik turystyczny - osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji;

Public relations - budowanie sympatii i zaufania do przedsiębiorstwa poprzez upowszechnienie jego celów i sposobów działania tak, aby stworzyć jego pożądany obraz w opinii konsumentów.

Reklama - jest płatną formą nieosobowego komunikowania się z klientem, zawierającą informacje o produktach i usługach, wykorzystującą różne środki masowej komunikacji jak prasę, radio, telewizję, Internet itp. Jest częścią składową działań promocyjnych.

Reportaż - forma publikacji prasowej, którą cechuje żywy opis prawdziwych wydarzeń, oparty na obserwacji autora np. w wyniku podróży poznawczej.

Rezydenci - a) są to stali mieszkańcy, z wyjątkiem osób przebywających poza miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy - bez względu na ich miejsce przebywania (w kraju czy za granicą); b) osoby przebywające czasowo przez okres co najmniej 12 miesięcy, przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy (cudzoziemcy).

Ruch turystyczny - systemowe zjawisko o charakterze społeczno-ekonomicznym, którego istota polega na dobrowolnych , czasowych podróżach podejmowanych przez jego uczestników dla spełnienia swoich potrzeb i realizacji celów rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych.

Rynek - należy rozumieć w sposób dynamiczny jako proces zachodzący pomiędzy sprzedawca a nabywcą , występuje wtedy, kiedy określają oni co mają zamiar kupować i sprzedawać i na jakich warunkach.

Rynek turystyczny - to proces zachodzący pomiędzy sprzedawcą a nabywcą, w którym przedmiotem wymiany jest wszystko to, co feruje się nabywcy, aby zaspokoić jego pragnienia i oczekiwania związane z wyjazdem turystycznym. W większości przypadków, ze względu na kompleksowość popytu turystycznego, na rynku turystycznym mamy do czynienia z łańcuchem sprzedaży, tj. pomiędzy ostatecznym konsumentem a wytwórcami poszczególnych usług są pośrednicy, organizatorzy produktów itp. W niniejszy opracowaniu pojęcie "rynek" (zgodnie z praktyką) jest również utożsamiane w z rynkiem narodowym (krajem pochodzenia) potencjalnego turysty.

Segmentacja - polega na tym, że z pewnego obszaru i całościowo objętych potrzeb turystycznych zostaje wydzielony ściśle określony segment turystów oraz zostaje on uczyniony przedmiotem szczególnego oddziaływania promocyjno-podażowego.

Seminarium - w sferze działań POT stanowi szczególną formę działań promocyjnych o charakterze szkoleniowo edukacyjnym. Ma na celu pogłębienie wiedzy w konkretnej dziedzinie. Zazwyczaj występuje więcej niż jeden prelegent. Organizuje się je dla fachowców w konkretnej dziedzinie np. dla grupy agentów biur podróży. Temat omawiany jest kompleksowo. Seminarium cechuje dyskusja i wymiana poglądów.

Social PR - budowanie relacji w mediach społecznościowych; w wielu krajach Europy Zachodniej trwały element obowiązków PR-owca; w Polsce traktowany bardzo często rozłącznie jako samodzielna dyscyplina albo subdyscyplina marketingu internetowego.

System organizacji obsługi ruchu turystycznego - ogół podmiotów mających wpływ bezpośrednio lub pośrednio na ruch turystyczny. Tworzą go:

 • organizacje i stowarzyszenia turystyczne, które mogą mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy, światowy
 • jednostki organizacji rządowej i samorządowej,
 • organizacje społeczne,
 • podmioty gospodarcze - producenci usług turystycznych oraz jednostki pośredniczące w ich sprzedaży.

Turystyczny warsztat (travel workshop) to biznesowe, indywidualne, robocze spotkanie, zainteresowanych stron: sprzedającego i kupującego (przedstawiciela polskiego tour operatora i odpowiednio przedstawiciela zagranicznego tour operatora). Są to spotkania wcześniej przygotowane (umówione) trwające od 15-20 minut, w zależności od liczby osób zainteresowanych kontaktami z poszczególnymi tour operatorami.

Turysta - każda osoba podróżująca przez cały czas trwający 24 godziny, lub więcej w kraju nie będącym krajem jej stałego zamieszkania.

Turystyka - obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem.

Turystyka biznesowa (MICE) - obejmuje wyjazdy związane z aktywnością zawodową: m.in. kongresy, konferencje, targi i wystawy, spotkania motywacyjne i integracyjne, delegacje służbowe i inne Szczególną formą turystyki biznesowej jest turystyka związana z polityką i uroczystościami politycznymi (dyplomaci i uczestnicy konferencji).

Turystyka krajowa - krajowe wyjazdy mieszkańców danego kraju.

Turystyka pielgrzymkowa (religijna) - ogół czynności osób, które podróżują i uczestniczą w obrzędach religijnych i odwiedzają sanktuaria w celach poznawczych i religijnych nie dłużej niż rok bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem.

Turystyka specjalistyczna (kwalifikowana) - jest czasową, dobrowolną, wymagającą przygotowania kondycyjnego i zawodowo-turystycznego, częstą zmianą miejsca w przestrzeni, połączoną ze zmianą codziennego trybu życia, zaspokojeniem potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych. Sprzyja nie tylko osiąganiu celów perfekcjonistyczno-sprawnościowych, co jest właściwe dla sportu, lecz także krajoznawczych.

Turystyka przygraniczna i tranzytowa - obejmująca jednodniową turystykę przygraniczną i krótkie wizyty w celu robienia zakupów, wzięcia udziału w imprezach adresowaną do osób przebywających w 50 kilometrowym pasie przygranicznym oraz oferty związane z ruchem tranzytowy, ze szczególnym uwzględnieniem autostrad.

Turystyka aktywna i wypoczynkowa (w tym sporty niszowe)- realizowana jest dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych, uwzględnia szeroki zakres rekreacji przy wykorzystaniu walorów środowiska naturalnego (góry, jeziora, rzeki, wybrzeże) a także imprezy turystyki specjalistycznej ( kwalifikowanej) uwzględniającej wszystkie rodzaje specjalistycznych zainteresowań, w tym turystykę etniczną.

Turystyka uzdrowiskowa, spa i wellness - zaliczane tu są wyjazdy wypoczynkowe i/lub lecznicze (w celu dbałości o zdrowie, poprawy samopoczucia i kondycji, poprawy wyglądu) do uzdrowisk, wykorzystujących naturalne warunki lecznicze (klimat, woda itp.) i obiektów spa.

Turystyka miejska i kulturowa - obejmuje wycieczki zorganizowane i indywidualne podróże w celu zwiedzania miast, muzeów, obiektów zabytkowych (historycznych i kulturalnych) oraz uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Formą udziału w podróżach turystycznych o przesłankach kulturowych jest turystyka religijna i pielgrzymkowa.

Turystyka zrównoważona - każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów.

Turyści - (wg. WTO dla celów statystycznych) odwiedzający, którzy przynajmniej przez jedną noc korzystają z obiektów zakwaterowania zbiorowego lub indywidualnego w odwiedzanym kraju, regionie czy miejscowości.

Uzdrowisko - miejscowość lub jej część, w której istnieją udokumentowane warunki do lecznictwa przez wykorzystanie leczniczych właściwości złóż mineralnych i źródeł wód oraz gazów, klimatu, powietrza i wód morskich. Uzdrowisko musi posiadać odpowiednio wykwalifikowane zespoły pracowników, lekarzy oraz bazę i specjalistyczne urządzenia.

Wytwórcy / producenci usług turystycznych - wytwarzają i dostarczają na rynek dobra i usługi, które mogą być nabywane indywidualnie lub wchodzą w skład produktu turystycznego (transportowe, noclegowe, żywieniowe, przewodnickie, rozrywkowe itp.)

Zagraniczna turystyka przyjazdowa - obejmuje przyjazdy do danego kraju osób mieszkających na stałe za granicą

Zagraniczna turystyka wyjazdowa - obejmuje wyjazdy z danego kraju osób mieszkających w tym kraju.

• Do góry

Powered by jms multisite for joomla